EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!

Obchodní podmínky

Preambule

Obchodní podmínky níže uvedené jsou obchodními podmínkami obchodní společnosti EKOTERN servis s.r.o., IČ 255 24 585 pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání a poradenství (dále jen jako „OP").
Poskytovatel poskytuje služby v oblasti poradenství a vzdělávání na základě příslušných oprávnění, certifikátů a v souladu s platnými a účinnými ustanoveními příslušných zákonných norem v souladu s aktuálním ceníkem. Aktuální nabídka tj. rozsah poskytovaných služeb a aktuální ceník služeb jsou veřejně přístupné na webové stránce poskytovatele, tj. na www.ekotern-servis.cz a nebo v kancelářích poskytovatele na adrese Bašty 2, 602 00 Brno. V kanceláři poskytovatele jsou  k dispozici i ostatní dokumenty vztahující se k poskytování uvedených služeb.

1.Vymezení pojmů

Pro účely těchto OP se rozumí:

a. poskytovatelem společnost EKOTERN servis s.r.o, IČ 25524585, se sídlem Brno, Dědická 29, PSČ 627 00, stejně je společnost označena ve Smluvních vztazích a poskytovaných službách,

b. objednatelem osoba, která má uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb s poskytovatelem, stejně je objednatel označen ve Smlouvě o poskytování služeb,

c. stranami poskytovatel a objednatel,

d. Smlouvou Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi poskytovatelem a objednatelem,
e. poskytováním služeb provedení odborných úkonů na žádost objednatele projevenou ústním nebo písemným požadavkem, nebo vyplývajících ze Smlouvy,

f. ceníkem služeb je kompletní rozsah služeb poskytovatele včetně odměny za jejich poskytnutí.

2.Předmět OP

2.1. Tyto OP upravují podrobně vztahy mezi stranami Smlouvy, tedy mezi poskytovatelem a objednatelem. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel:

a. poskytuje služby v odborné kvalitě, řádně a včas, v souladu s platným a účinným zněním všech příslušných právních předpisů dle svého nejlepšího svědomí v oprávněném zájmu objednatele.

b. poskytuje služby osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo za pomoci přizvané třetí osoby, jejíž schopnost pro provedení úkonů prověřil a za předložené výsledky vůči objednateli odpovídá,

c. řídí se výchozími podklady odevzdanými mu po podpisu Smlouvy objednatelem, následnými dohodami stran, písemnými a ústními požadavky objednatele. Poskytovatel považuje pokyny objednatele za závazné, upozorní ho však písemně na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes takové upozornění na splnění pokynu trvá, poskytovatel neodpovídá za škodu takto vzniklou,

d. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem činností podle Smlouvy, pokud této povinnosti není zproštěn obecně závazným právním předpisem nebo objednatelem,

e. dodržuje při poskytování služeb dle Smlouvy a OP termíny stanovené zákony a ostatními platnými a účinnými právními předpisy, které vyplývají pro objednatele ze Smlouvy a OP, za podmínky, že objednatel k tomu poskytne potřebnou součinnost v podobě včasného předložení dokladů a informací dle Smlouvy a OP,

f. předá objednateli zpracované výstupy v elektronické podobě v dohodnutém rozsahu a termínech dle OP, nejdříve však 20. den po převzetí posledních dokladů ke zpracování od objednatele.  Na žádost objednatele lze předat zpracované výstupy i v tištěné podobě,

g. po předchozí dohodě uzavře profesní pojištění na případné krytí škod, do sjednané výše způsobených včas nezjištěnými chybami zaměstnanců, či chybným výkladem.

h. neprodleně informuje objednatele o zjištěných okolnostech vyplývajících z předložených dokladů a informací, které mohou mít vliv na vznik škody.

3.2.Poskytovatel:

a. účtuje a inkasuje od objednatele splatnou odměnu za poskytnuté služby a další poplatky podle Smlouvy,

b. pro případ prodlení s úhradou odměny za poskytnuté služby dle Smlouvy o více než 20 dnů může poskytování služeb pozastavit, či ukončit. Předtím, než poskytovatel poskytování objednané činnosti pozastaví či ukončí, je povinen písemně objednatele upozornit na rizika pro něj vyplývající z toho, že poskytovatel ve smluveném termínu neprovede objednané práce.

4.Práva a povinnosti objednatele

4.1.Objednatel je oprávněn:

a. obracet se se svými požadavky na pověřené zástupce poskytovatele a své požadavky uplatňovat prostřednictvím záznamu z jednání, případně písemnou formou, pokud tyto požadavky mají vliv na kvalitu poskytovaných služeb, nebo změnu předem sjednaného rozsahu činností a úkonů či změny odměny,

b. podávat reklamace k poskytnutým službám.

4.2.Objednatel se zavazuje:

a. předávat poskytovateli průběžně a včas originály všech vyžádaných dokladů k činnosti poskytovatele. Doklady musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované platnými a účinnými právními předpisy a položky na nich musí být jednoznačně identifikované (kódem či značkou). Objednatel odpovídá za vyloučení duplicity předávaných dokladů,

b. řádně a včas platit poskytovateli odměnu za poskytnuté služby dle Smlouvy,

c. bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech změnách a reklamacích k poskytnuté službě majících vliv na provádění poskytované služby nebo odměny, včetně informací, o které poskytovatel v souvislosti s poskytnutím služby požádal,

d. na výzvu poskytovatele se dostavit k jednání o záležitostech, které mohou ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb, či způsobit škodu,

e. užívat poskytnuté služby výhradně pro svoji potřebu a dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nesouvisí s předmětem smlouvy a o kterých se dozvěděl při návštěvě kanceláře poskytovatele,

f. na výzvu poskytovatele předložit k nahlédnutí požadované dokumenty, které mají souvislost s poskytováním služeb,

g. poskytnout poskytovateli své interní směrnice. Pokud takové směrnice objednatel nemá, poskytovatel je na žádost objednatele a po dohodě s ním za úplatu vypracuje,

h. poskytnout poskytovateli bez zbytečného prodlení všechny další informace a dokumenty, které mohou jakkoli ovlivnit činost poskytovatele,

j. vystavit potřebný počet plných mocí znějících na poskytovatele, ukáže-li se to nutné pro řádné poskytnutí služby poskytovatelem nebo vyžaduje-li to situace a poskytovatel o to objednatele požádá.

5.Zásady poskytovaných služeb

5.1. Poskytované služby jsou platné v den jejich předání objednateli a jsou určeny výhradně a jen pro jeho potřebu ve specifických podmínkách objednatele. Údaje jsou nepřenosné a nelze je použít pro třetí osobu.

5.2. Výstupy předané poskytovatelem nesmí objednatel dodatečně měnit nebo upravovat, to však pouze za podmínky, že tyto výstupy budou v objednatelem či právními předpisy vyžadované podobě. V takovém případě na něj přechází odpovědnost za případnou škodu a veškeré další právní následky z takového jednání plynoucí.

5.3.Veškerá zásadní komunikace mezi stranami probíhá prostřednictvím protokolů, nebo řízených záznamů tj. na formulářích firmy EKOTERN servis s.r.o.. Tyto dokumenty jsou vedle Smlouvy, OP a dalších vzájemných ujednání mezi stranami považovány za rozhodující pro řešení vzniklých sporů. V případě, že objednatel odmítne bezdůvodně poskytnout součinnost při vyhotovování uvedených dokumentů, provádí poskytovatel úřední záznamy o důležitých úkonech a informacích, přičemž nepřebírá odpovědnost za případnou škodu či jiné následky vzniklé neposkytnutím takové součinnosti ze strany objednatele.

5.4.Po ukončení spolupráce sepíší strany závěrečný předávací protokol, při jehož podpisu poskytovatel seznámí objednatele s úkony, které sám nemůže pro objednatele provést.

5.5.Pokud objednatel neposkytne podklady pro zpracování dle Smlouvy a OP, má se za to, doklady nevznikly a poskytovatel provede úkony v intencích tohoto zjištění.

6. Odměna za poskytované činnosti a platební podmínky

6.1. Za poskytování služeb v rozsahu Smlouvy a OP a za další služby vyžádané objednatelem má poskytovatel nárok na odměnu, která je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/90 Sb. v platném a účinném znění, a to ve Smlouvě.

6.2. V případě, že objednatel nepředloží doklady potřebné k poskytnutí služby včas, vzniká poskytovateli i tak nárok na odměnu za poskytnutí služby dle Smlouvy, k jejímuž poskytnutí nebyla dána objednatelem součinnost v podobě včasného předložení dokladů.

6.3. K odměně dle Smlouvy bude připočtena DPH ve výši podle platné a účinné právní úpravy.

6.4. Další náklady, které by mohly vzniknout poskytovateli nad rámec Smlouvy (např. správní poplatky) a na něž Smlouva a OP nepomýšlí, budou objednatelem hrazeny na základě dohody s poskytovatelem.

6.5. Poskytovatel je oprávněn upravit výši sjednaných odměn bez dohody stran z důvodu inflace za podmínek dále uvedených:

a. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských zboží a služeb, kterou vyčísluje každým kalendářním rokem Český statistický úřad, za rok předcházející vyjádřená v procentech.

b. Vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna je poskytovatel oprávněn zvýšit požadované odměny za poskytované služby z důvodů inflace, a to o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím.

c. Odměny za poskytované služby zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané odměny podle Smlouvy.

d. Zvýšil-li poskytovatel požadované odměny za poskytované služby z důvodů inflace a objednatel již splatné odměny podléhající tomuto zvýšení zaplatil, pak je objednatel povinen doplatek k již zaplaceným odměnám poskytovateli zaplatit v termínu nejblíže příště splatné odměny, pokud se strany nedohodnou jinak.

e. Poskytovatel je povinen své rozhodnutí o zvýšení požadovaných odměn z důvodu inflace objednateli písemně oznámit a eventuelní doplatek řádně vyúčtovat.

f. Odmítne-li objednatel uhradit poskytovateli odměnu zvýšenou dle tohoto odstavce, je poskytovatel oprávněn považovat takové jednání objednatele za podstatné porušení Smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy písemně odstoupit.

6.6. Při uzavírání Smlouvy a i v průběhu trvání platnosti Smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat od objednatele přiměřenou zálohu. V případě, že objednatel zaplatit přiměřenou zálohu odmítne, je toto jednání objednatele chápáno jako podstatné porušení smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy písemně odstoupit.

6.7. Služby dle Smlouvy jsou poskytovány nejčastěji dílčím plněním po jednom kalendářním měsíci, přičemž je možné fakturovat jednotlivé druhy poskytnutých služeb samostatně v návaznosti na datum uskutečnění zdanitelného plnění. Vyúčtování odměny poskytovatele za takto poskytnuté služby bude provedeno fakturou (daňovým dokladem), která bude vystavena a doručena objednateli.

6.8. Odměna za poskytnuté služby se považuje za uhrazenou dnem připsání poslední dlužné částky na účet poskytovatele, nebo složením hotovosti v kanceláři poskytovatele.

6.9. Nezaplatí-li objednatel včas odměnu za poskytnuté služby nebo bude-li v prodlení s jinými splatnými úhradami dle Smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6.10. Poskytovatel je oprávněn postoupit třetí straně splatné pohledávky vůči objednateli, který je v prodlení s úhradou odměn za poskytnuté služby, příp. s úhradou dalších pohledávek dle Smlouvy, a to za účelem jejich vymáhání.

7.Odpovědnost

7.1.Poskytovatel odpovídá objednateli za správnost poskytnutých služeb  s výjimkou případů, kdy je nesprávnost poskytnutých služeb způsobena tím, že objednatel poskytne poskytovateli nepřesné, neúplné, nepravdivé nebo opožděné údaje.

7.2.Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou tím, že objednatel nepředá poskytovateli podklady potřebné pro poskytnutí služeb dle Smlouvy v dohodnutých termínech.

7.3.Poskytovatel neodpovídá objednateli za škodu způsobenou neplněním povinností třetích osob ze smluv, které jménem objednatele poskytovatel s těmito osobami uzavřel.

8.Údaje o zákaznících

8.1.V souladu s obecným nařízením EP a Rady (EU) o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Nařízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje objednatel poskytovateli na základě Smlouvy o zpracování po dobu trvání Smlouvy oprávnění shromažďovat, zpracovávat uchovávat a užívat osobní údaje uvedené ve Smlouvě a dalších předaných dokumentech pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele souvislosti s plněním předmětu smlouvy poskytovatelem. Zpracovatelem osobních údajů objednatele uvedených ve Smlouvě je podle uvedeného zákona poskytovatel. Objednatel je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů podléhá dikci Nařízení a že je oprávněn toto zmocnění kdykoliv odvolat.

9.Reklamace, stížnosti a připomínky objednatele

9.1. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat rozsah, kvalitu či zúčtovanou odměnu za službu.

9.2. Reklamaci je povinen objednatel podat neprodleně po zjištění neshody, nejpozději však v den splatnosti faktury.

9.3. Poskytovatel vyřídí reklamaci za služby, či vyúčtované odměny za služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

10.Trvání a ukončení smlouvy

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

10.2. V průběhu prvních tří měsíců může být Smlouva vypovězena bez výpovědní lhůty kteroukoliv ze stran na základě písemné výpovědi, která je účinná doručením druhé straně.

10.3. Po uplynutí tří měsíců lze smlouvu ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Výpověď může uplatnit kterákoli ze stran. Po dobu výpovědní lhůty se vzájemná práva a povinnosti řídí Smlouvou a OP.

10.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou dvou odměn za poskytnuté služby dle Smlouvy vyúčtovaných poskytovatelem dle Smlouvy, je poskytovatel oprávněn považovat takové jednání objednatele za podstatné porušení Smlouvy a poskytovateli vzniká právo od Smlouvy písemně odstoupit.

10.5. Poruší-li jedna ze stran prokazatelně Smlouvu podstatným způsobem, vzniká druhé straně právo od Smlouvy písemně odstoupit.

10.6. Objednatel je povinen poskytnout součinnost pro korektní ukončení spolupráce spočívající ve vypracování závěrečné zprávy. Dále je objednatel povinen k ukončení všech činností souvisejících s poskytovanou službou a uhradit veškeré dlužné částky. Poskytovatel je povinen vrátit objednateli veškeré doklady, které od něj po dobu poskytování služby přijal, jinak ručí objednateli za škodu vzniklou objednateli zadržováním těchto dokladů. Doklady převezme objednatel ve stanoveném termínu a místě proti podpisu předávacího protokolu. Nepřevezme-li objednatel na základě výzvy doklady ve stanoveném termínu, je poskytovatel povinen tyto doklady odeslat objednateli na adresu objednatele uvedenou v obchodním rejstříku.

11.Změna Smlouvy

11.1. Změna rozsahu nebo odměny za služby bude sjednána tak, že na základě písemné, nebo elektronické žádosti objednatele provede poskytovatel do patnácti dnů po uhrazení všech dosavadních finančních závazků ze strany objednatele návrh znění dodatku Smlouvy a předloží jej objednateli k projednání a podpisu. Platnost dodatku začíná běžet dnem jeho podpisu oběma stranami. Do té doby probíhá činnost i fakturace v intencích původního znění Smlouvy.

12.Změna platnosti obchodních podmínek

12.1. Poskytovatel má zájem na stálém zlepšování kvality služeb jím poskytovaných, a to v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na svou obchodní politiku, což může znamenat i potřebu změny těchto OP. Na potřebu změny OP upozorní objednatele vždy v dostatečném časovém předstihu a poskytne tak prostor pro jednání o změně OP.

12.2. Obchodní podmínky platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.

13.Společná a závěrečná ustanovení

13.1. V případě zjištění chyby a uložení sankce objednateli ze strany kontrolních orgánů za  období, kdy služby poskytoval poskytovatel  dle Smlouvy, se obě strany sejdou a poskytnou si vzájemnou součinnost nutnou pro minimalizaci vzniklé škody. Pro potřeby případného řešení škod objednatel zprošťuje poskytovatele mlčenlivosti.

13.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, nebo obsahu anebo z okolností, pro něž bylo takové ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu Smlouvy či OP oddělit. Strany pro tento případ souhlasí s tím, že vadné ustanovení nahradí ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

13.3. Jestliže Smlouva či OP stanoví některé ze stran povinnost písemného úkonu, je takováto povinnost splněna osobním doručením tohoto úkonu oproti podpisu druhého účastníka anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví Smlouvy. Nebude-li možno takový dopis doručit, považuje se za den jeho doručení pátý den po podání dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu účastníka uvedenou v záhlaví Smlouvy.

13.4. V případě, že by se Smlouva a OP dostaly do vzájemného rozporu, platí pořadí závaznosti: Smlouva, OP.

13.5. Tyto OP pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.

13.6. Tyto OP nabývají účinnosti dne 25.05.2018

 

 

V Brně dne 25.května 2018